www.onlainsesxebi.ge ვებ-გვერდის გამოყენების პირობები

ტერმინები

სტუმარი – ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ეწვევა კომპანია Ltd. Elmedia-ს ინტერნეტ გვერდს www.onlainsesxebi.ge.
ინტერნეტ გვერდი – Ltd. Elmedia-ს კუთვნილი გვერდი, რომელიც მოიცავს დომენებს, კატეგორიებს და ასევე გრაფიკის და დიზაინის ელემენტებს.
ბმული – გრაფიკული გამოსახულება, სარეკლამო ალამი, ტექსტი საიტზე, ან ელექტონულ ფოსტაზე გაგზავნილი, რომელიც სტუმარს საშუალებას აძლევს გადავიდეს სხვა დოკუმენტზე, რესურსზე ან ინტერნეტ გვერდზე; ეს არის მაჩვენებელი სრული URL მისამართით.
ვირუსი – ნებისმიერი სახის ტექნიკური გადაწყვეტილება, რომელიც იწვევს ინტერნეტ გვერდის მომხმარებელთა პირდაპირ ან ირიბ დანაკარგებს. მაგალითად, ახდენს ვებ-გვერდის სტუმრების მონაცემების შეგროვებას, პროდუქტების გაყიდვის იძულებას და ა.შ.

პირობები

1. ამ ინტერნეტ გვერდის დიზაინი და სტრუქტურა, ასევე სხვა ელემენტები (ბანერები, გამოსახულებები), რომლებიც დაცულია ლატვიის სამოქალაქო სამართლის კანონით, არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს (დაკოპირდეს) ახალი საინფორმაციო ობიექტების შესაქმნელად, ან სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებისთვის როგორც ნაწილობრივ, ასევე მთლიანად.

2. საიტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მხოლოდ გაცნობითი ხასიათისაა. ამ ინტერნეტ გვერდზე მოცემული ინფორმაცია არ უნდა იქნას განხილული კომპანია Ltd. Elmedia-ის საქონლის/მომსახურების შეძენის, გაყიდვის ან გამოშვების შეთავაზებლად.

3. Ltd. Elmedia -მ მიიღო ყველა საჭირო ზომა იმისთვის, რომ გვერდზე მოცემული ინფორმაცია ყოფილიყო სრული და სწორი, მაგრამ კომპანია არ იძლევა გარანტიას და საკუთარ თავზე არ იღებს პასუხისმგებლობას რაიმე შეცდომის – ორთოგრაფიოულის ან ტექსტში გამოტოვებული ინფორმაციის გამო. ასევე, Ltd. Elmedia არ იღებს პასუხისმგებლობას საიტის შემადგენლობაზე და საიტზე არსებული ინფორმაციის ვარგისიანობაზე.

4. Ltd. Elmedia-ს საიტზე გამოქვეყნებული ნებისმიერი ინფორმაცია და გამოთქმული აზრი დაფუძნებული წყაროებზე, რომლებიც სანდოდ ითვლებიან, თუმცა მათი გადამოწმება არ ხდება.

5. ინტერნეტ გვერდზე www.onlainsesxebi.ge გამოქვეყნებულია მომსახურების მომწოდებელი კომპანიების შესახებ ინფორმაცია, მაგრამ ის მხოლოდ გაცნობითი ხასიათისაა, თუ სხვა რაიმე კომკრეტული მიზანი არ იქნება მითითებული. მითითებული ინფორმაცია ყოველთვის არ ასახავს იმ პირობებს, რაც გამოყენებული იქნება ახალი გარიგებების დადებისას, ამ კონკრეტულ სიტუაციაში. თქვენ ყოველთვის უნდა გადაამოწმოთ ინფორმაცია მანამ, სანამ დადებთ გარიგებას.

6. საიტი გთავაზობთ კომპანია Ltd. Elmedia-ს სხვა საიტებზე წვდომას. საიტმა შეიძლება შემოგთავაზოთ მესამე პირების გვერდებზე გადასვლა, ან შემოგთავაზოთ/გაგაცნოთ მესამე პირების მიერ წარმოებული პროდუქცია, მომსახურება ან ინფორმაცია. Ltd. Elmedia-ს არ შეუმოწმებია და შესაბამისად, პასუხს არ აგებს მესამე პირებზე, რომლებიც არ არიან კომპანიის ნაწილი; ისევე როგორც არ არის პასუხისმგებელი მათ მიერ შემოთავაზებული პროდუქტების და მომსახურების ხარისხზე.

7. მართალია, კომპანია Ltd. Elmedia თვლის, რომ საიტზე არ არის მუქარის შემცველი პროგრამები და სხვა შეცდომები, მათ გაჩენას შეიძლება ხელი შეუწყოს თქვენმა აიტი სისტემამ. თქვენ შედიხართ და იყენებთ საიტს საკუთარი პასუხისმგებლობის ხარჯზე. კომპანია Ltd. Elmedia საკუთარ თავზე არ იღებს არანაირ პასუხისმგებლობას რაიმე დანაკარგის ან ზარალის გამო, რომელიც შეიძლება მაიდგეს მოცემული საიტის მომხმარებლებს.

8. კომპანია Ltd. Elmedia არ იღებს პასუხისმგებლობას ამ საიტის ხელმისაწვდომობაზე.

9. არც კომპანია Ltd. Elmedia, არც მისი თანამდებობის პირები და თანამშრომლები, არ იღებენ არანაირ ვალდებულებას პირდაპირ და ირიბ დაზიანებებზე, რომლებიც შეიძლება გაჩნდნენ მოცემული ინტერნეტ გვერდით სარგებლობისას, თქვენი კომპიუტერის აიტი სისტემის ჩათვლით, რომლის საშუალებითაც შედიხართ ინტერნეტში.

10. პერსონალური მონაცემები, რომლებიც იყვნენ ან იქნებიან მითითებული საკონტაქტო მონაცემებში, არ გაიცემა მესამე პირებზე. კომპანია Ltd. Elmedia, ასევე მისი ყველა ქვეგანყოფილება, ფლობს საავტორო, სავაჭრო ნიშნებზე და ინტელექტუალურ საკუთრებაზე უფლებებს, ასევე უფლებებს საქონელსა და მომსახურებაზე, რომლებიც წარმოდგენილია საიტზე, თუ არ არის მითითებული რომ ზემოაღნიშნული უფლებები ეკუთვნის მესამე პირებს.

11. კომპანია Ltd. Elmedia არის ინტერნეტ გვერდზე გამოქვეყნებული ყველა მასალის ავტორი.

12. როგორც ამ გვერდის სტუმარს, უფლება გაქვთ შეისწავლოთ და დაბეჭდოთ ზემოთხსენებული მასალა მხოლოდ პირადი გამოყენების მიზნით.

13. კომპანია Ltd. Elmedia-ს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეცვალოს, ან შეიტანოს ახალი წესები მოცემული ინტერნეტ გვერდის გამოყენების პირობებში. ცვლილებები ძალაში შედის მათი შესაბამის ინტერნეტ გვერდზე გამოქვეყნების მომენტიდან.

Show Buttons
Hide Buttons